Browsing Tag

درمان وسواس فکری مذهبی

هشدار! علائم وسواس عملی را بشناس

وسواس عملی -فکری یک بیماری روانی است که با وسواس و اجبار مشخص می شود و در زندگی روزمره اختلال ایجاد می کند. وسواس می تواند به چند روش مختلف بروز کند. برخی از افراد فقط وسواس فکری را تجربه می کنند ، برخی فقط سواس عملی را و برخی هر دو را.