Browsing Tag

تمرین درمان وسواس فکری

هشدار! علائم وسواس عملی را بشناس

وسواس عملی -فکری یک بیماری روانی است که با وسواس و اجبار مشخص می شود و در زندگی روزمره اختلال ایجاد می کند. وسواس می تواند به چند روش مختلف بروز کند. برخی از افراد فقط وسواس فکری را تجربه می کنند ، برخی فقط سواس عملی را و برخی هر دو را.

وسواس فکری عملی | خصوصیات افراد دارای وسواس فکری | درمان قطعی وسواس فکری

وسواس فکری عملی وسواس فکری عملی اختلال وسواس فکری-عملی به صورت افکار تکرار شونده، مزاحم و ناخواسته ای تعریف می شود که وسواس فکری نامیده می شود و اغلب ( نه همیشه) این فکرها درباره موضوع های ترسناکی هستند که که بیرون راندن آنها از…